đôi lúc cũng thấy buồn vertu

Rồi cãi vã trên phương tiện đại chúng khiến nhiều người không còn biết đúng sai thế nào nữa. Thế là vertu cơ quan quản lý lại vertu yêu cầu giải trình, thẩm định lại. Sau một hồi như... Read more →

Tim Gowa LPPD Visit tai tra chanh quan

Có tổng cộng 11 đội báo cáo Chính phủ khu vực (LPPD) Polewali Mandar, Tây Sulawesi, do Trợ lý Chính phủ, Amujib nghiên cứu so sánh trong Gowa. Các đoàn nhận thư ký Gowa, H Muchlis trong Gowa Regency Office,... Read more →
1 2 3