Khi vua Gia Long nhất thông sơn hà, vua Xiêm sợ hãi liền bỏ đất Mên ruộng bậc thang

Khi tìm được ông Chiêu tôi, các cụ lốn ở Bắc thành mừng như lập được một kỳ công, liền mòi ông ra mắt Ngài. Ngài Ngự vui vô hạn, tưỏng mình như Chu Văn Vương gặp được Thái Công Vọng ở bò Vị Thuỷ, bèn mòi ông ra giúp. Đình Vũ kéo lồng ấp dưới chăn ra, đăt lên bàn mà rằng: “Trong chăn ấm lắm không cần lồng ấp nữa!”
Hai anh em. v. ■ có rất ít cánh quan vãn.

Đến khi lên ngôi, vua Gia Long W khử dần các khai quốc công thần, bắt đầu bằng việc giết Tiền quân Thành! Phạm Lãi,. Lúc này, đám cận thần của Minh Mệnh toàn cánh văn quan giáo điều hủ bại, mọi việc đều học đòi Thiên triều. Đến như bộ Luật Hồng Đức được soạn thảo rất gần với phong tục, tập quán của dân ta cũng bị bãi bỏ,
I rồi.

Rủi có việc chống mù cang chải giữ biên cương, đã không hỗ trỢ thì chớ, lại còn cản trở mọi công việc đánh dẹp, mù cang chải trị bình,.

Không như dăm chục năm về trước, biên cương nước ta chi lo cái hoạ phương Bắc, gần đây lại phải chăm lo cả dải. Đó là nước Xiêm La đang có mộng thôn tính các đất Mên, Lào, vốn từ lâu vẫn trông cậy vào sự che chở của nước. Gần đây, người Xiêm không chịu để ta bảo hộ đất tứ đại đỉnh đèo Mên, khi thì xui dân Mên tứ đại đỉnh đèo nổi loạn hoặc thừa dịp nước ta có.

Không những thế, họ còn xâm lấn đất đai của các tù trưởng Lào ở hữu ngạn sông Khung , doạ nạt các tiểu vương. Khi vua Gia Long nhất thông sơn hà, vua Xiêm sợ hãi liền bỏ đất Mên. Tuy bề ngoài người Xiêm không ra mặt chống ta, nhưng họ lại ngầm xui các em vua Mên mưu toan cướp ngôi của vua anh, do. Đóng quân ruộng bậc thang ngoài ruộng bậc thang biên viễn, tất phải chi tiêu tốn kém, mỗi khi phải xin binh phí lại là dịp để các đại thần nhà Nho. – Chỉ bỏ mỗi đạo quân cung nữ, cũng thừa nuôi cả vạn lính!
– Cung nữ đông đến thế kia à?- Ông Cả Giai lại hỏi. – Chú đọc Bắc sử tất biết, cung A phòng của Tần 1 Thuỷ Hoàng nhốt ba ngàn cung tần mỹ nữ! Con số cung
■ nữ của. Năm Minh Mệnh lục niên, gặp cơn đại hạn, Ngài Ngự tỏ vẻ lo lắng cho dân, đã nói vổi cận thần: “Mấy năm nay. Nhưng nào chỉ có môi đạo âm binh mà thôi, lại còn phải tuyển một lực lượng
đông đảo quân bán âm, bán dương,. Các đại thần nhà Nho, lấy chuyện đóng quân bảo hộ tại xứ Mên để làm cớ dèm pha phái quan võ, kêu ca tốn phí, xin.

Leave a Comment